Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru vzniklo v roce 1967 za účelem dostat to nejlepší z divadelního designu, scénografie a divadelní architektury do popředí kulturních událostí. 

Mnozí stále vnímají Pražské Quadriennale jako dvoutýdenní scénografickou výstavu. Toto chápání činnosti PQ se postupně mění a rostoucí počet scénografů nyní vidí PQ jako platformu, která kontinuálně organizuje umělecké aktivity a spolupracuje s partnerskými organizacemi, kreativními profesionály, umělci, výzkumníky a teoretiky z celého světa.

Každý nový ročník festivalu PQ je vyvrcholením úsilí a práce předešlých čtyř let. PQ festival je tak jedinečným setkáním profesionálů z celého světa, a to jak z oblasti scénografie a divadelního umění, tak dalších oborů souvisejících s divadlem a performance. Účastníci festivalu mají možnost a prostor podělit se o své zkušenosti, nápady, myšlenky a zároveň najít nové spolupracovníky a inspiraci.

Pražské Quadriennale se snaží představit scénografii/performance design jako uměleckou profesi zabývající se vytvářením prostředí, která nejsou pouhou vizuální dekorací, ale která poukazují na současné světové dění, vyvolávají důležité otázky, specifické kontexty a nabízí skutečný zážitek. Každý festivalový ročník je založený na jiném konceptu a nabízí nový pohled na odraz naší doby očima scénografů.

Jak vnímáme dnešní obor scénografie/performance designu

Dnešní scénografie se zabývá uměleckou tvorbou prostředí, které nabízí pokaždé nový a unikátní zážitek, a kde se publikum stává aktivním účastníkem. PQ prezentuje scénografii, která se posunula od vizuálně dekorativní ke scénografii expandované, jejímž cílem je vytvoření aktivního zážitkového prostředí. Součástí tohoto druhu tvorby je i neustálé experimentování s novými dosud neověřenými uměleckými postupy. Současná scénografie vytváří prostředí, která působí nejen na lidskou imaginaci, ale i na všechny lidské smysly – zrak, čich, sluch a hmat. Tato scénografická prostředí mají své vlastní zákonitosti a svůj vlastní život a vymykají se absolutní kontrole tvůrců, ať jsou sebelépe naplánované. Jsou dotvářena naživo ve chvíli, kdy do nich vstoupí člověk. Scénografie je tedy ze své podstaty nestálá, proměnlivá i nepředvídatelná, protože je založena na mnoha neznámých, se kterými pracuje.

Scénografii lze vytvářet téměř kdekoli. Od tradičních divadelních scén po jakýkoli vybraný, získaný nebo upravený prostor, a to od městského po venkovský, od průmyslových zón po otevřenou krajinu. Zvyšující se počet děl využívá i řady nových elektronických médií a expanduje do dalších profesí. Výsledkem je jedinečná mezioborová spolupráce, která mění i způsob práce v kreativních týmech.

Zdá se, že jsme opustili dobu, kdy scénografie viděla scénu, kostým, osvětlení a zvuk jako oddělené výtvarné profese. Rozmanitost současné scénografie je natolik rozsáhlá, že téměř není možné ji jednoduše popsat, kritizovat nebo analyzovat. Jen těžko můžeme říci, který umělecký postup je lepší. Jediné, co o ní můžeme říci s jistotou, je, že současná scénografie je jedním z nejzajímavějších uměleckých oborů, nabízející hluboké a nezapomenutelné zážitky divákům, aktivním účastníkům i široké veřejnosti.

Cesta od výstavy k festivalu

Od prvních ročníků PQ zhruba do přelomu tisíciletí byly předmětem hlavních výstav modely, kresby, objekty a fotografie z představení. Tyto scénografické artefakty reprezentovaly mezinárodní vývoj v oboru scénografie a byly i hlavní náplní Pražského Quadriennale. Modely, scénografické návrhy a fotografie jsou stále vynikajícím zdrojem přibližujícím myšlení a představivost umělců a zároveň mapují kreativní proces scénografie. O prostředí, kontextu, emocích a celkové atmosféře představení nám ale říkají jen velmi málo. Jediným způsobem, jak ukázat scénografii v její pravé podobě včetně diváků, je prožít ji naživo, prezentovat v živé akci, performanci nebo kurátorsky vytvořeném prostředí, kde je scénografie znovu oživena nebo vytvořena nově a specificky pro účel výstavy.

Od roku 2003 stále více zemí a regionů přiváží výstavy, které jsou postavené na performativitě a kde se diváci mění v aktivní spoluúčastníky dotvářející imaginativní prostředí scénografie. Festival, který postupně vznikal kolem těchto akčních performativních výstav, rostl co do velikosti a popularity. Tím se PQ otevřelo dalším uměleckým profesím a ukázalo multidisciplinární ráz rozšířeného formátu scénografie/performance designu.

Nový připravovaný ročník festivalu PQ 2023 si zcela otevřeně uvědomuje potřebu zažít scénografii živě a s aktivním zapojením diváků. Na základě tohoto jasného posunu, který považujeme za velmi důležitý, jsme se rozhodli nazývat PQ festivalem, nikoli výstavou.

Poslední ročník PQ proběhl v roce 2019

V roce 2015 získalo Pražské Quadriennale prestižní cenu EFFE a bylo jmenováno jedním z nejinovativnějších festivalů v Evropě. V roce 2019 byly živé a performativní akce součástí téměř všech výstavních a festivalových aktivit.

14. ročník Pražského Quadriennale se konal od 6. do 16. června 2019 v prostorách Výstaviště Praha Holešovice a na dalších místech v Praze. Za 11 dní navštívilo lokace PQ přes 70 000 návštěvníků. Na hlavní část programu, kterou tvořily výstavy, přednášky, workshopy a představení, se akreditovalo 8 005 profesionálů, studentů a dalších aktivních účastníků ze 106 zemí.